AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

D'acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquest lloc web:

Titular: LA TENDA DE TOT EL MÓN

Direcció: Passatge Vicent Moliner, 4-baix. 46520-Port de Sagunt (València)

Contacte: pedidos@la-tenda.org

Telèfon: 962679026

CIF: G-96725551

Dades registrals: Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana amb el núm 9189, secció primera.

LA TENDA DE TOT EL MÓN és una associació sense ànim de lucre / ONGD constituïda el 1998 que té com a missió contribuir a reduir les desigualtats Nord-Sud a través de la comercialització de productes de Comerç Just i la sensibilització d'un Consum Responsable des de l'Educació per al Desenvolupament, entenent el Comerç Just com una eina de Cooperació al Desenvolupament. La Tenda de Tot el Món és propietària dels noms i domini la-tenda.org. així com d'altres subdominis la-tenda.org oberts per complir els seus fins institucionals.

PROTECCIÓ DE DADES


Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'organització avisa les persones usuàries del seu política de protecció de dades, perquè aquestes determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguen requerir amb ocasió de la subscripció o alta en algun dels serveis oferts. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seua recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'organització en el lloc web en cada moment. Les persones usuàries accepten que les dades personals facilitades puguen ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'organització. La Tenda de Tot el Món es compromet a respectar la confidencialitat i a utilitzar d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juny.

Les persones usuàries poden exercir el seu dret d'accés, comprovació, rectificació i cancel·lació quan vulguin, remetent un correu a pedidos@la-tenda.org o per escrit al domicili social de La Tenda de Tot el Món.


OBJECTE


El lloc web www.la-tenda.org/botiga té per objecte la venda en línia de productes de Comerç Just d'acord amb els objectius que apareixen en els Estatuts de l'associació La Tenda de Tot el Món. També donar a conèixer les activitats de l'organització La Tenda de Tot el Món, els serveis que ofereix, la promoció del voluntariat, així com altres que puguen ser d'interès.


UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER A LES PERSONES USUÀRIESL'accés a aquest lloc web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol persona usuària dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en les presents condicions d'ús, les quals podran ser modificades per l'organització en qualsevol moment. L'accés i posterior utilització d'aquest lloc web per part de la persona usuària implicarà la seua conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. Si la persona usuària no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals haurà d'abandonar aquest lloc web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquest ofereix.


POLÍTICA DE PROPIETATExceptuant el cas que s'haja obtingut prèvia i expressa autorització atorgada a aquest efecte per l'organització La Tenda de Tot el Món, la persona usuària del lloc web s'abstindrà de obtenir o d'intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, així com noms, logos, marques, gràfics, textos, dibuixos, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del lloc web, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a disposició a aquest efecte, excepte els drets de visualitzar i realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de la persona usuària, la qual haurà d'actuar sempre conforme als principis de bona fe i la legislació aplicable.EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE AL LLOC WEBTota la informació gràfica disponible en aquest lloc web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i de la seva execució. En cap cas aquesta informació constitueix un document contractual.EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTSL'organització no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en la persona o entitat usuària i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d'aquest lloc web.